Contact

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Aard van de overeenkomst
1. CityXplore biedt aan Opdrachtgever een online mobiel platform “CityXplore” aan, waarbij Opdrachtgever zijn diensten kan afficheren naar het publiek (eindgebruikers) die de website & de mobiele app van CityXplore gebruiken.

2. Bij betaling factuur, verklaart de Opdrachtgever zich afdoende geïnformeerd te zijn door CityXplore betreffende de mogelijkheden die het CityXplore platform aanbiedt.

Artikel 2. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
1. Opdrachtgever verstrekt CityXplore tijdig alle documenten, foto’s, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 3. Licentie
1. CityXplore verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet in sub licentie te geven en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van CityXplore. Het is de Gebruiker niet toegestaan om CityXplore te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De Gebruiker mag CityXplore niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van CityXplore. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om CityXplore te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2. CityXplore zal zich naar best vermogen inspannen om CityXplore ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. CityXplore heeft te allen tijde het recht om CityXplore en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren.

CityXplore heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, CityXplore zal zich inspannen om eventuele fouten in de CityXplore software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

Artikel 4. Bedragen
1. Bedragen zijn exclusief BTW.

2. CityXplore mag - mits voorafgaande mededeling - prijswijzigingen doorvoeren in zijn abonnementsformules. De prijswijziging gaat voor de Opdrachtgever in op het moment van verlenging van de dienstverleningstermijn.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op CityXplore, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen, berusten uitsluitend en exclusief bij CityXplore, dan wel haar licentiegevers. De Opdrachtgever zal de naam en reputatie van CityXplore te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van CityXplore op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van CityXplore.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling zal binnen 10 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft CityXplore het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 50,00 en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. CityXplore heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CityXplore kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CityXplore kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van CityXplore op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 7. Opzegging
1. de Opdrachtgever kan op elk moment de Overeenkomst opzeggen, maar dient dit ten laatste 1 maand voor de afloop van de jaarlijkse termijn te doen. Daarna wordt de Overeenkomst automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding
1. CityXplore is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst CityXplore ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van CityXplore kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is CityXplore bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CityXplore kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CityXplore op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CityXplore de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien CityXplore tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is CityXplore gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door CityXplore van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Dienst. CityXplore is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten, imagoschade) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn account en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

2. CityXplore ´s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Opdrachtgever voor geleverde diensten aan CityXplore betaalde bedragen. Schade waarvoor CityXplore op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan CityXplore te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

3. CityXplore is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst. CityXplore is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van CityXplore. De Opdrachtgever vrijwaart CityXplore tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van CityXplore en/of het Internet door de Opdrachtgever. Niettegenstaande zal CityXplore alles in het werk stellen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en de nodige beveiligingsmaatregelen treffen. Hiervoor treft CityXplore maatregelen als encryptie van logindata, beveiligd aanloggen en betalen via certificaat, installeren van de allerlaatste updates van het besturingssysteem en database.

Artikel 10. Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart CityXplore voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CityXplore toerekenbaar is. Indien CityXplore uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden CityXplore zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CityXplore, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 3Alle kosten en schade aan de zijde van CityXplore en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Overmacht
1. Partijen (Opdrachtgever, CityXplore) hoeven wederzijdse verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voorhun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CityXplore geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CityXplore, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

3. CityXplore heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Is CityXplore op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 12. Geschillen
1. Mocht de Opdrachtgever een klacht hebben jegens CityXplore dan dient de Opdrachtgever deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk of via elektronische weg aan CityXplore voor te leggen en CityXplore in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen. Alle Overeenkomsten die CityXplore sluit zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Artikel 13. Slotbepalingen
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven. De Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande toestemming van CityXplore, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden. De Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door CityXplore van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover CityXplore nakoming van de Overeenkomst met de Opdrachtgever garandeert. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover CityXplore eerst van kracht worden nadat CityXplore daarvan schriftelijk door de Opdrachtgever in kennis is gesteld.

2. De Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk of via elektronische weg mededeling te doen aan CityXplore. De Opdrachtgever kiest in haar relatie tot CityXplore uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Opdrachtgever aan CityXplore schriftelijk opgegeven adres. De Opdrachtgever dient ingeval van een mogelijk faillissement, opschorting van betaling of gerechtelijk akkoord CityXplore hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

Contact

  • +32 491 94 01 39
  • +32 3 237 72 60

Kantoor België

  • SANTVOORTBEEKLAAN 25
  • 2100 ANTWERPEN